IV Jesienne Forum Urologiczno-Onkologiczne

Leczenie powikłań i niepowodzeń w urologii i onkologii

Zabrze, 13 - 15 listopada 2014 r.

« Powrót na stronę główną

Wrażenia z IV Jesiennego Forum Urologiczno - Onkologicznego w Zabrzu

Obrady pod przewodnictwem Pan Profesora Andrzeja Paradysza rozpoczęły się od problematyki zaburzeń erekcji. W wykładzie na temat patofizjologii i epidemiologii zaburzeń wzwodu zwrócono uwagę, że problemy z erekcją u młodych, dotychczas zdrowych mężczyzn mogą o kilkadziesiąt miesięcy wyprzedzać wystąpienie ostrych incydentów wieńcowych. Stąd też konieczne jest dokładne zebranie wywiadu lekarskiego i czujność lekarza urologa w poszukiwaniu przyczyn tego rodzaju zaburzeń u młodych mężczyzn. W metodach skutecznego leczenia zaburzeń wzwodu u mężczyzn, szczególnie w starszym wieku należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego poziomu testosteronu, gdyż niski poziom tego hormonu we krwi pogarsza skuteczność sildenafilu. Mieliśmy również możliwość poznania chirurgicznych metod leczenia zaburzeń erekcji, w tym metod chirurgii naczyniowej oraz różnych rodzajów protez prącia.


Drugiego dnia oprócz bardzo bogatego programu naukowego mogliśmy poznać industrialny klimat Górnego Śląska i miasta Zabrza, w którym odbywał się Kongres. Dwie dopołudniowe sesje naukowe odbyły się bowiem w zabytkowej kopalni "Guido" w sali konferencyjnej znajdującej się 320 metrów pod ziemią. Niepowtarzalny, typowo Śląski klimat tego miejsca, zjazd głęboko pod powierzchnię ziemi górniczą "szolą" były niewątpliwą atrakcją i ciekawym urozmaiceniem naukowych rozważań.

 

fot. Medforum


Wykłady rozpoczęliśmy od sesji poświęconej powikłaniom radykalnej prostatektomii. Do późnych powikłań tego zabiegu zaliczamy między innymi zaburzenia erekcji i nietrzymanie moczu. Pan Profesor Romuald Zdrojowy w swojej prelekcji przedstawił techniki chirurgiczne stosowane podczas zabiegu radykalnej prostatektomii poprawiające jakość kontynencji oraz zmniejszające ryzyko zaburzeń erekcji. W wykładzie Pana Profesora Piotra Radziszewskiego usłyszeliśmy o technikach leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn, wśród których złotym standardem jest aktualnie sztuczny zwieracz cewki moczowej. Pod koniec tej części obrad wywiązała się ciekawa dyskusja między onkologami a urologami. Tematem przewodnim dyskusji był różny profil pacjentów poddawanych poszczególnym rodzajom leczenia - tj. zabiegowi operacyjnemu bądź leczeniu promieniami oraz różne powikłania, zarówno wczesne jak i późne, które dotykają poszczególne grupy chorych.


Istotnym problemem klinicznym jest także kwestia wznowy biochemicznej i klinicznej raka stercza, o czym mogliśmy się przekonać podczas kolejnej sesji obrad. Jak rozpoznawać i u kogo leczyć wznowę biochemiczną, jakie mamy możliwości terapeutyczne oraz czy stosować radioterapię uzupełniającą, czy też wczesne leczenie ratunkowe u poszczególnych chorych - na te pytania można było uzyskać odpowiedź słuchając wykładów Pana Profesora Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Docenta Wojciecha Majewskiego. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu Pana Profesora Leszka Miszczyka o leczeniu radiochirurgicznym pojedynczych przerzutów raka stercza z użyciem aparatu CyberKnife. Zastosowanie tej metody radioterapii pozwala na precyzyjne podanie wysokiej dawki promieniowania w obszarze zainteresowania (target volume) z dokładnością do 0,1mm. W praktyce klinicznej mikroradiochirurgia cybernetyczna pojedynczych przerzutów raka stercza sprowadza się do dwóch sytuacji klinicznych: przerzutów do kości oraz przerzutów do węzłów chłonnych. W pracy oceniano poziom PSA, stopień regresji zmiany oraz stopień zmniejszenia bólu. Na podstawie uzyskanych wyników można było wysunąć wniosek, że leczenie pojedynczych przerzutów raka stercza do kości, bądź węzłów chłonnych z użyciem aparatu CyberKnife pozwala na kontrolowanie dolegliwości bólowych oraz regresję napromienianych zmian.

 

fot.Medforum


Po wyjeździe z kopalni i powrocie w gościnne progi hotelu Diament kontynuowaliśmy nasze obrady rozpoczynając od sesji satelitarnych, podczas których wysłuchaliśmy wykładów między innymi na temat zastosowania leku Leuprostin w leczeniu zaawansowanego raka stercza, optymalnej współpracy onkologiczno - urologicznej w leczeniu raka nerki, hormonoterapii w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego oraz brachyterapii ratującej/uzupełniającej u pacjentów z rakiem stercza.


Ważnym problemem klinicznym, w którym konieczna jest współpraca urologów i onkologów, są niepowodzenia po leczeniu chirurgicznym bądź radioterapii nowotworów układu moczowo – płciowego. Temat ten poruszył Pan Profesor Romuald Zdrojowy w swoim wykładzie. Wśród metod leczenia wznowy po radykalnej radioterapii raka stercza wymienił między innymi: ratujące leczenie operacyjne, kriochirurgię, brachyterapię ratującą, hormonoterapię, czy też termiczną przezodbytniczą ablację ultradźwiękową stercza. Wyniki ratującego leczenia chirurgicznego (radykalnej prostatektomii) po wcześniejszym leczeniu promieniami są zachęcające – 10-letnie przeżycia bez wznowy klinicznej sięgają 61%. Należy jednak pamiętać o tym, że zabieg operacyjny wykonywany po radykalnej radioterapii na obszar gruczołu krokowego jest trudny technicznie, co wiąże się z większym odsetkiem powikłań. Dlatego też ważne są ścisłe kryteria kwalifikacji do tego typu zabiegu.

 

fot. Medforum

 


Wśród metod radykalnego leczenia raka prostaty wyróżniamy leczenie chirurgiczne – radykalną prostatektomię oraz radioterapię. Rola konwencjonalnej radioterapii w leczeniu raka prostaty jest ugruntowana, skuteczność tej metody jest porównywalna do operacji. Czy wobec tego istnieje możliwość zastosowania nowoczesnej radioterapii z użyciem aparatu CyberKnife w leczeniu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego? Okazuje się, że tak. Z uwagi na charakter komórek nowotworu stercza i ich reakcji na promieniowanie jonizujące zasadne jest prowadzenie badań dotyczących radioterapii wysokimi bądź bardzo wysokimi dawkami frakcyjnymi. Problemem pozostaje ostra toksyczność takiego leczenia. Nie mniej jednak w badaniu prospektywnym, w którym analizowano przypadki 132 chorych leczonych z użyciem aparatu CyberKnife okazało się, że toksyczność ostra radiochirurgii stereotaktycznej CyberKnife jest mniejsza niż konwencjonalnej radioterapii. Jakie będą wyniki odległe i toksyczność późna – na te wyniki będziemy musieli jeszcze poczekać.


Jednym z istotnych problemów klinicznych w terapii raka stercza jest leczenie hormonalne i jego powikłania. Oprócz powikłań wpływających na komfort życia pacjenta, należy także zwrócić uwagę na kwestię powikłań metabolicznych, między innymi wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Ciekawą kwestią kliniczną jest także zasadność cytoredukcyjnej nefrektomii u pacjentów z rozsianym rakiem nerki. Okazuje się bowiem, że pewne grupy chorych z przerzutowym rakiem nerki odnoszą korzyść z takiego leczenia.


Po 3 dniach intensywnych i owocnych obrad, zakończyliśmy Konferencję. Jak co roku forum urologiczno – onkologiczne stało się dobrym miejscem do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów lekarzy różnych specjalności. Serdeczne podziękowania dla firmy MEDFORUM za pomysł i organizację tego cennego spotkania dla polskiej urologii i onkologii.

 

lek. Marcin Szweda
 

  • Edukacja Medyczna
  • Medforum